جشن سده در روستای اصفهک - بهمن 1393

/
جشن سده آیین باستانی است که همه ساله در بهمن ماه در روستای اصفهک برگزار می شود.